Tax benefits as a key motive for creating a tax capital group in Poland
pdf

Keywords

tax capital group
tax benefits
holding
taxation
management

Categories

How to Cite

Toborek- Mazur, J. (2023) “Tax benefits as a key motive for creating a tax capital group in Poland”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(4), pp. 29–38. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2023.4.

Abstract

The paper addresses the issues of factors determining the functioning of tax capital groups in Poland. The author points out the most important motivators from the point of view of organizing group of companies, but also the reasons for establishing and legal basis for forming tax capital groups. Based on the tax capital group of one of the largest insurance companies in Poland - PZU. Additionally, the author analyzed the method of creating a tax capital group and presented the most important benefits obtained by the tax entity. The validity of the decision taken within the capital group can be assessed in the areas of: accounting, tax settlements, fulfilling other tax duties and principles of cooperating in PGK PZU. As a result of the analysis, a new trend was identified related to the creation of tax unity in Poland.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2023.4
pdf

References

Chadam J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa 2012.

Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.

Grupy kapitałowe w Polsce; red M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, , Difin, Warszawa 2000 r.,

Helin A., Zorde K., Bernaziuk A., Kowalski R. (2019), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej: https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1536714 (access date: 17.12.2023).

Gwarda – Gruszczyńska E., Dlaczego holding, Businessman, październik 1997.

Jagoda H., Haus B, Holding, Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa, 1995.

Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2001 r.

Karolak A., Instytucja holdingu; Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3, 2001.

Karolak A., Koegzystencja podmiotów powiązanych stosunkami zależności i dominacji, Stosunki wewnątrzholdingowe, Prawo spółek 2001 r. nr 6

Karolak A., Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania holdingów; Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, nr 5, 2001.

Kondrakiewicz, T., Żuk K., Wykorzystanie struktur holdingowych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 38, Lublin 2004.

Kluzek M., Podatkowe konsekwencje powstawania i rozwoju grup kapitałowych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE Poznań, 1998 r., nr 264, str. 95.

Macieja J., Im niższe publiczne wydatki tym szybsze tempo wzrostu gospodarczego, „Rzeczpospolita” 1998 r., nr 121, str. 6.

Matysek G., Założenia modelowe opodatkowania dochodów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 43, 55-69, Lublin 2009

Litwińczuk H., Opodatkowanie koncernów, Przegląd Podatkowy nr 2/1995.

Remlein M., Rachunkowość grup kapitałowych, PWN, Warszawa 2023.

Romanowska M.,. Trocki M., Grupy kapitałowe, Home & Market nr 8, 1998 r.

Stecki L. Holding, TNOiK ,Toruń 1995.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 2020.

Strategia podatkowa PGK PZU https://www.pzu.pl/grupa-pzu/o-nas/informacja-o-realizowanej-strategii-podatkowej/pgk-pzu-2021

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tauron https://media.Tauron.pl/pr/199358/Tauron-zostal-podatkowa-grupa-kapitalowa (access date: 17.12.2023).

Toborek –Mazur J., Kuchmacz J.; Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem , Zakamycze 2003.

Toborek –Mazur J, Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna , Kraków 2005.

Toborek-Mazur J., Podatkowe podstawy powstawania holdingów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.

Toborek-Mazur J., Holding jako podmiot rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Toborek-Mazur J., Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim; R. 18, nr 1, s. 289-297, Czasopismo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae: 2014.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022a), Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji I przejęć w czasie pandemii COVID-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 46, Nr 1, Warszawa, pp. 101-118.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022b), Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions, ASEJ - Scientific Journal Bielsko Biała School of Finance and Law, Vol. 26 No 1 (2022), Bielsko-Biała, pp. 25-32.

Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Karmańska A., Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2000 r.

Warchoł J., Umowy koncernowe w prawie niemieckim i polskim, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 2001.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587.

Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 1996 i 1997 roku.

Stefanowski R., Material Adverse Change. Lessons from Failed M&As, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2018

https://isp-modzelewski.pl/serwis/podatkowa-grupa-kapitalowa-niektore-problemy-tworzenia-i-funkcjonowania/ (access date: 29.11.2023).

https://www.ey.com/pl_pl/tax/sa-rozwiazania-ktore-pozwola-uproscic-rozliczenia-w-grupach-kapitalowych (access date: 29.11.2023

https://media.Tauron.pl/pr/199358/Tauron-zostal-podatkowa-grupa-kapitalowa (access date: 29.11.2023).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Joanna Toborek- Mazur

Downloads

Download data is not yet available.