Mergers and acquisitions in 2020-2022 in the context of WIG-20 index
pdf

Keywords

mergers and acquisitions,
business combination
hostile takeover
COVID-19,

Categories

How to Cite

Toborek- Mazur, J. (2023) “Mergers and acquisitions in 2020-2022 in the context of WIG-20 index : Fuzje i przejęcia w latach 200- 2022 w kontekście indeksu WIG-20 ”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(2), pp. 32–39. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2023.5.

Abstract

Mergers and acquisitions are popular phenomena on the Polish economic market aimed at increasing the value of a company in the form of external financing. However, sometimes companies encounter problems related to unfavorable economic conditions. Such conditions include the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukrainian conflict. Enterprises are forced to undertake actions aimed not only at protecting them against the consequences of economic perturbations, but also - for some of them - being a form of investment in markets that are susceptible to economic changes.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2023.5
pdf

References

Fordata, Navigator Capital M&A Report 2020, 2021 and IQ-IIQ 2022, https://fordata.pl/category/blog/raporty-branzowe/

https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/8702639,pkb-polski-wzrosl-w-2022-r-gus-podal-najnowsze-dane.html

Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hellin A., Zorde K., Bernaziuk A., Kowalski R. (2022), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych: Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Wydanie 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Marszycki M., Łączna wartość fuzji i przejęć w 2022 roku osiągnęła rekordową wartość 20 mld dolarów, https://itwiz.pl/laczna-wartosc-fuzji-i-przejec-w-polsce-w-2022-roku-osiagnela-rekordowa-wartosc-20-mld-dolarow/

Korpus J. (ed.) (2014), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.

Korpus J. (2015), Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015, Gdańsk, p. 241 - 253.

Kozłowska-Makóś (2016), Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 282, 2016, Katowice, pp. 69-79.

Melnarowicz K. (2016), Finansowanie transakcji fuzji i przejęć z udziałem funduszy Private Equity w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 8 (44), nr 1, Lublin, s. 157-173, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2016.8(44).1-6

Partacz K. (2022), Prawonbilansowe uwarunkowania sprawozdawczości finansowej a jakość informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego w czasie COVID-19, [in:] Mokrzycka-Kogut (ed.), Grabowska-Kaczmarczyk (ed.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Poltext, Warszawa.

Świetla K., Toborek- Mazur J. (2021) Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020, listopad 2021, International Business Information Management Association (IBIMA).

Świetla K., Toborek -Mazur J. (2020), Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 108, nr 164, Warszawa, pp. 191 - 205.

Toborek-Mazur J. (2015), Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3(19), Finanse i rachunkowość, pp. 439 - 451.

Toborek-Mazur J. (2010), Holding jako podmiot rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.

Toborek-Mazur J. (2022), Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron [in:] Mokrzycka-Kogut (ed.), Grabowska-Kaczmarczyk (ed.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Poltext, Warszawa.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022a), Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji I przejęć w czasie pandemii COVID-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 46, Nr 1, Warszawa, pp. 101-118.

Toborek-Mazur J., Partacz K. (2022b), Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions, ASEJ - Scientific Journal Bielsko Biała School of Finance and Law, Vol. 26 No 1 (2022), Bielsko-Biała, pp. 25-32.

Toborek-Mazur, J.; Partacz, K.; Surówka, M. Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s. Energies 2022, 15, 5112. https://doi.org/10.3390/en15145112

Toborek-Mazur, J.; Wójcik-Jurkiewicz, M. Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030: Poland as a Case Study. Energies 2022, 15, 1669. https://doi.org/10.3390/en15051669

Stockwatch (2022), Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła do 89 w II kw. 2022, https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/navigator-capital-i-fordata-liczba-transakcji-ma-wzrosla-do-89-w-ii-kw-2022-r,gospodarka,298657

Szczepankowski P. J. (2000), Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa.

The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Joanna Toborek- Mazur

Downloads

Download data is not yet available.