Human dignity as a source, foundation, and principle of the constitutional order in the state of law
PDF with Cover

Keywords

human dignity, state of law, values in law, constitutional principles; axiological foundation of human rights (human rights' axiology

Categories

How to Cite

Chorążewska, A. (2022) “Human dignity as a source, foundation, and principle of the constitutional order in the state of law”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(3), pp. 10–16. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2022.2.

Abstract

In the Preamble and art. 30 of the Constitution of the Republic of Poland, the dignity of the person is described as the core of humanity present in any human being, inherent, inalienable, and inviolable. Such constitutional characterization means that this value should be regarded as the axiological foundation of human rights. As a base of the human rights' axiology, human dignity limits the application of all norms, including constitutional ones, which undermine this value. This article presents the interpretation of the notion of "human dignity" in the context of the principle of a democratic state ruled by law. In conclusion, the author proves that human dignity is a source, foundation, and principle of the constitutional order in a state ruled by law.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.2
PDF with Cover

References

Complak K., (2001). Godność człowieka jako kategoria prawna: opracowania i materiały, Wydawnictwo Centrum Handlu i Poligrafii

Dziadzio A., (2005). Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 57, z. 1, pp. 179-180

Działocha K., (2006). Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, M. Zubik (ed.), Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pp. 309-310

Garlicki L., (2015). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, pp. 84 & 93-94

Garlicki L., (2016). Komentarz do art. 30 Konstytucji. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz II. Art. 30–86, Wydawnictwo Sejmowe, pp. 28–29

Granat M., (2014). Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i norma prawna, Państwo i Prawo, z. 8, p. 21

Jastrzębska-Wójcicka K., (2021). Godność człowieka jako wartość chroniona konstytucyjnie, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, no. 5 (63), p. 337

Kędzia Z., (1990). Konstytucyjna koncepcja praw, wolności, obowiązków człowieka i obywatela. In: Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, ed. Z. Kędzia, Wydawnictwo Naukowe UAM, p. 23

Kozyra W., (2011). Konstrukcja państwa prawnego w Europie i Polsce na przełomie XIX/XX wieku, Res Historica, no. 31, pp. 48-51

Krukowski J., (1997). Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki. In: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, ed. L. Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe, p. 39.

Krzynówek-Arndt A., (2018). Państwo prawa w klasycznej tradycji zachodniej i późnej nowoczesności w kontekście sporów wokół klauzuli demokratycznego państwa prawnego, Przegląd Sejmowy, no. 3(146), pp. 79-102

Łętowska E., (2003). O godności, jej funkcji w obrocie prawnym i promocyjnej roli RPO. In: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pp. 247–248

Maciąg Z., (1998). Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech (do 1948 r.), Publisher: Temida 2

Małajny R. M. (ed.), (2013). Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 145-146

Mazurek F.J., (2011). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Wydawca Redakcja Wydawnictw KUL

Potrzeszcz J., (2005). Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Roczniki Nauk Prawnych, no. 1, pp. 45-46

Przedańska J., (2016). Ab ovo, czyli o koncepcji państwa prawa. In: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Jerzy Korczak (ed.), Wydawnictwo Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 393-404

Ramphul Radha K., (1973). Dignity and Worth of Human Person, U. N. Monthly Chronicle no. 4, p. 91

Sadowski M., (2007). Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, Studia Erasmiana Wratislaviensia

Serzhanova V., (2020). The Origin and Evolution of the Principle of a Democratic State of Law on the Grounds of the Constitution of the Republic of Poland, Przegląd Prawa Konstytucyjnego no. 5

Tuleja P. (ed.), (2019). Komentarz do art. 30. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Winczorek P., (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo K.E. Liber, pp. 77-80

Wojtyczek K., (2001). Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym. In: Godność człowieka jako kategoria prawna, ed. K. Complak, Wydaawnictwo Centrum Handlu i Poligrafii, p. 205

Zajadło J., (1989). Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 2, pp. 116-117

Zięba-Załucka H., (2001). Godność człowieka i jej ochrona wobec działań administracji publicznej. In: Jednostka wobec działań administracji publicznej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001, Elżbieta Ura (ed.), Wydawnictwo Mitel, pp. 495-503

Judgment of the Constitutional Tribunal of 26 September 1989. , K 3/89, OTK ZU 1989

Judgment of the Constitutional Tribunal of 28 May 1986. , U 1 /86, OTK ZU 1986

Judgment of the Constitutional Tribunal of 5 November 1986. , U 5 /86, OTK ZU 1986

Resolution of the Constitutional Tribunal of 17 March 1993. , W 16/92, OTK ZU 1989

Judgment of the Constitutional Tribunal of 15 October 2002, SK 6/02, OTK ZU No. 5/A/2002, item 65.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 22 January 2013, P 46/09, OTK ZU No. 1/A/2013, item 3.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 23 March 1999, K 2/98, OTK ZU No. 3/1999, item 38.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 27 May 2002, K 20/01, OTK ZU 2002, No. 3/A, item 34.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 29 April 2003, SK 24/02, OTK ZU No. 4/A/2003, item 33.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 30 September 2008, K 44/07, OTK ZU No. 7/A/2008, item 126.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 5 March 2003, K 7/01, OTK ZU 2003, No. 3/A, item 19.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 November 2005, P 20/04, OTK-A 2005, No. 10, item 111.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 9 July 2009, SK 48/05, OTK ZU No. 7/A/2009, item 108.

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.