Limits of the freedom to perform the research profession and significance of research ethics and researcher's deontology. A case study of respect for intellectual property rights when publishing research results - part II
pdf

Keywords

research responsibility
public trust constitutional characteristics of public trust profession
freedom of science
intellectual property rights

Categories

How to Cite

Chorążewska, A. and Dajka, J. (2024) “Limits of the freedom to perform the research profession and significance of research ethics and researcher’s deontology. A case study of respect for intellectual property rights when publishing research results - part II”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 28(1), pp. 7–17. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2024.1.

Abstract

The term ‘profession in which the public repose confidence’ is a constitutional term in Poland. The Constitution provides that the legislator may create professions of public trust. Self-government of a public trust profession, within the limits of that interest and for its protection, is entitled to represent the interests of persons exercising such professions and, moreover, to supervise the proper exercise of the profession. This paper demonstrates that the profession of a scientist fulfils the prerequisites of a profession of public trust. Scientists performing professional research activities in the institutions within the system of higher education and science form an international scientific community. At various jurisdictional levels, this community has been universally mandated to define the principles of ethics in science and the deontology of the research profession. The task of overseeing proper conduct of research by scientists as persons of public trust is, in turn, entrusted to the ethical and disciplinary committees established in the system of science. In this paper, we examine the rules in force in the scientific community for respecting intellectual property rights when publishing research results and then, in a survey, clarify whether these rules are known to and applied in the international academic community.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2024.1
pdf

References

Antkowiak P., (2013). Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, Przegląd Politologiczny, no. 1, p. 135.

Bojarski Ł., (2006). Samorząd zawodowy a solidarność zawodowa. In: H. Izdebski, P. Skuczyński (ed.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, p. 219-220.

Chorążewska A., Dajka J., (2023). Limits of the freedom to perform the research profession and significance of research ethics and researcher’s deontology. A case study of respect for intellectual property rights when publishing research results – part I, Vol. 27, No. 4, p. 19-22.

Chorążewska A.†, Stanimirova I. & Oster K., (2023). Ethics and Intellectual Property Rights - Much Needed Legal Solutions for Tomorrow, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 28, pp 518-528, DOI: 10.56042/jipr.v28i6.1917

Izdebski H., (2012/2013). Uwarunkowania instytucjonalnoprawne ustanowienia zawodu pracownika socjalnego zawodem zaufania społecznego. In: Trzeci Sektor, Numer Specjalny, p. 77.

Krasnowolski A., (2013). Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, p. 3 & 4-7, 14.

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej [Integrity in research and respect for intellectual property], Warszawa 2012, https://ken.pan.pl/images/Rzetelnosc_broszura_fin_low-skompresowany.pdf (accessed on 7 December 2023).

Stępień J., (2002). Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. In: Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., Wydawnictwo Kancelarii Senatu, p. 93.

Szydło M., (2002). Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, Samorząd Terytorialny, No. 3, p. 46.

Tabaszewski R., (2020). The status of an academic teacher as a public officer: Comments in the context of the Law on Higher Education and Science, Bialystok Legal Studies, Vol. 25, No. 4, p. 173-186.

Wojtczak K., (2002). Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej. In: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, p. 40-41.

Legislative acts:

The Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, Journal of Laws 1975, No. 9, item 49; done at Stockholm on 14 July 1967 and amended on 28 September 1979

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 – Kodeks Handlowy, Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935, Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.

Ustawa z 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. 2020 poz. 1796 ze zm.

Ustawa z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. 2022 poz. 498.

Act of 20 July 2018 The Law on Higher Education and Science, Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Anna Chorążewska, Jerzy Dajka

Downloads

Download data is not yet available.