Boundaries and limitations of human rights
pdf

Keywords

human rights
exceptions by definition
concept of abuse of rights
limitation clauses
derogation clauses

Categories

How to Cite

Biłgorajski, A. (2023) “Boundaries and limitations of human rights: A contribution to the discussion”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(3), pp. 68–71. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2023.10.

Abstract

The study is devoted to the analysis and evaluation of principal mechanisms for limiting human rights, namely: exceptions by definition, the concept of abuse of rights, limitation clauses of general or specific nature and derogation clauses. The author puts forward the thesis that the recognition of a possibility of introducing restrictions on human rights by way of exception does not nullify the principle of full and effective enjoyment of human rights, but rather clarifies it, permitting to resolve conflicts not only between individual interests and goods, but also of individual rights and interests with collective ones. Obviously, this study does not aspire to be exhaustive. Its purpose is only to outline the topic and the problems involved

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.10
pdf

References

Bodnar A., Szuleka M. (2010). Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści. In: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, ed. Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Wolters Kluwer Polska.

Brzozowski W. (2007). O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania, Studia Prawnicze 2007, No 1 (171).

Brzozowski W. (2021). Zagadnienia wstępne. In: Brzozowski W., Krzywoń A., Wiącek M., Prawa człowieka, Wolters Kluwer.

Florczak-Wątor M. (2016). Nota 30 do art. 5. In: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, ed. Safjan M., Bosek L., C.H. Beck.

Garlicki L. ed. (2010). Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Tom I, Komentarz do artykułów 1–18, C.H. Beck.

Jasudowicz T. (2010). Granice wymagalności międzynarodowo chronionych praw człowieka. In: Gronowska B., Jasudowicz T. Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R.: Prawa człowieka i ich ochrona, Dom Organizatora.

Piechowiak M. (2009). Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i wolności, Przegląd Sejmowy 2009, No 2 (91).

Radajewski M. (2015). In: Międzynarodowa ochrona praw człowieka ­– współczesne problemy na świecie, ed. Jabłoński M., Jurczyk T., E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Redelbach A. (2000). Prawa naturalne - Prawa człowieka - Wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Dom Organizatora.

Starck Ch. (2007). Wolność badań naukowych i jej granice, Przegląd Sejmowy 2007, No 3 (80).

Charter of Fundamental Rights of the European Union. Dz.Urz. UE C 303 of 14.12.2007, p. 1, as amended.

Constitution of the Republic of Poland of 2.04.1997. Dz.U. No. 78 item 483, as amended.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms drawn up in Rome on 4.11.1950, subsequently amended by Protocols Nos. 3, 5 and 8 and supplemented by Protocol No. 2; Dz.U. 1993 No 61 item 284 as amended.

International Covenant on Civil and Political Rights opened for signature in New York on 16.12.1966. Dz.U.

No. 38 item 167.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 10.04.2002, K 26/00. Dz.U. 2002 No. 56 item 517.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 11.10.2006., P 3/06. Dz.U. 2006 No. 190 item 1409.

Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN General Assembly by resolution 217/III A on 10.12.1948 in Paris

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Artur Biłgorajski

Downloads

Download data is not yet available.