Limitations on freedom of speech related to public health.
pdf

Keywords

health protection
public health
freedom of expression
pandemic
Constitution of the Republic of Poland

Categories

How to Cite

Biłgorajski, A. and Czarnacki, K. (2023) “Limitations on freedom of speech related to public health. : A few remarks based on the experience of the Republic of Poland with the SARS-CoV-2 pandemic”., Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(3), pp. 13–16. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2023.2.

Abstract

The SARS-CoV-2 pandemic has undoubtedly become a challenge for all lawmakers around the world - implying, among others, the need to introduce restrictions on freedom of expression due to health protection. Different countries dealt with this challenge in various ways, which was influenced not only by the systems in force in these states, but also by the specific characteristics and conditions of these countries. Hence, the purpose of this study is to answer how did the pandemic affect the legal situation in the Republic of Poland, with particular attention being paid to: 1) statements whose purpose or effect was to make it difficult or impossible for the state to perform the obligations implied by "health protection"; 2) statements substantively contesting the official information policy of the state on pandemic issues; 3) statements of representatives of the authorities, which are a reaction to the expression referred to above in points 1 and 2. Of course, this study - due to the modest volume - does not pretend to be exhaustive. Its purpose is only to outline the title topic and related issues.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2023.2
pdf

References

Bieniek B. (2020). Między prawdą a fake naws’em. Dezinformacja w czasie pandemii koronawirusa. In: Państwo i prawo w czasach COVID-19, ed. Stępniak K., Think & Make.

Biłgorajski A. (2013). Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe.

Biłgorajski A. (2014). Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej. In: ed. Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Biłgorajski A. ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Boć J. ed. (1998). Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Kolonia Limited.

Bodnar, A., Szuleka, M. (2010). Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści. In: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, eds. Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Wolters Kluwer Polska.

Deer B. (2020). The Doctor Who Fooled the World: Andrew Wakefield’s war on vaccine, Scribe Publications.

Garlicki L. (2003). Komentarz do art. 31 Konstytucji RP. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, ed. Garlicki L., Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki L., Wojtyczek K. (2016). Komentarz do art. 31 Konstytucji RP. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II (2nd ed.), eds. Garlicki L., Zubik M., Wydawnictwo Sejmowe.

Jaśkowiec, M. (2020). Fake news w dobie pandemii COVID-19. In: Państwo i prawo w czasach COVID-19, ed. Stępniak K., Think & Make.

Kamiński I.C. (2006). Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (3rd ed.), Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.

Kamiński I.C. (2010). Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer Polska.

Koziński M. (2011). Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne i świadczenia, Pro Pomerania.

Leowski J. (2018). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (4th ed.), CeDeWu.

Lusawa A., Pinkas J., Zgliczyński W.S., Mazurek M., Wierzba W. (2019). Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 17 (1), 40–45.

Marchewka A.K., Majewska A., Młynarczyk G. (2015). Działalność ruchu antyszczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych. Postępy Mikrobiologii 54 (2), 95–102.

Mnookin S. (2011). The Panic Virus: A True Story of Medicine, Science, and Fear, Simon & Schuster.

Rakoczy B. (2006). Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, TNOiK.

Suska M. (2020). Mowa nienawiści w okresie pandemii. In: Państwo i prawo w czasach COVID-19, ed. Stępniak K., Think & Make.

Tworkowska-Baraniuk A., Zapolska K. (2018). Zdrowie publiczne jako przesłanka uzasadniająca ograniczanie wolności gospodarczej – uwagi na tle wybranego orzecznictwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2018, No. 165 (63–77).

Wojtyczek K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Wolters Kluwer Polska.

Wyrzykowski M. (1998). Granice praw i wolności – granice władzy. In: Obywatel – jego wolności i prawa, ed. Oliwa-Radzikowska B., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Dz.U. 1993, No. 61, item 284.

International Covenant on Civil and Political Rights. Dz.U. 1977, No. 38, item 167.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 09.07.2009, SK 48/05.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 10.12.2013, U 5/13.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 04.11.2014, SK 55/13.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 09.07.2019, SK 48/05.

Official Journal of the European Union of 07.06.2016, C 202/01

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Artur Biłgorajski, Kamil Czarnacki

Downloads

Download data is not yet available.