The importance of freedom of expression in a democratic state.
PDF with Cover

Keywords

freedom of expression, democratic state, Constitution of the Republic of Poland

Categories

How to Cite

Biłgorajski, A. (2022) “The importance of freedom of expression in a democratic state. : Some reflections on the 25th anniversary of the 1997 Constitution of the Republic of Poland”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(3), pp. 5–9. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2022.1.

Abstract

This study is devoted to the analysis of the role that freedom of expression plays in a democratic state. At the beginning, the author puts forward the theses that: 1) freedom of expression can emerge and function only in democratic countries; 2) without freedom of expression, there can be no democracy; 3) freedom of expression is a value that forms other freedoms and rights; 4) freedom of expression is a guarantee of protection of other freedoms and rights; 5) freedom of expression is a condition for the realisation of political pluralism; 6) freedom of expression is a condition for the realisation of the principle of national sovereignty. The following part of this study is devoted to the verification of the above-mentioned theses.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.1
PDF with Cover

References

Banaszak B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck.

Bodnar A., Szuleka M. (2010). Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści. In: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, ed. Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A., Wolters Kluwer Polska.

Bladocha B.H. (2001). Filozofia wolności prasy i informacji w RFN. In: Media i polityka, Tom I, ed. Sobczak J., Wydawnictwo Likon.

Brzozowski W. (2007). O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania, Studia Prawnicze 2007, No. 1 (171).

Garlicki L. (2003). Nota 31 do Art. 31. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, ed. Garlicki L. Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki L. ed. (2010). Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Tom I, Komentarz do artykułów 1–18, C.H. Beck.

Gebeth¬ner S. (2000). Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego kon¬stytucji z 1997 roku. In: Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP, ed. Zwierzchowski E., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gulczyński M. (1998). Zasada pluralizmu politycznego. In: Zasady podstawowe polskiej konstytucji, ed. Sokolewicz W, Wydawnictwo Sejmowe.

Jaskiernia A. (2008). Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Aspra JR F.H.U.

Jaskiernia J. (2003). Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standardów Rady Europy. In: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, ed. Domańska A., Skotnicki K, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Kamiński I.C. (2010), Ograniczenia wolności wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer Polska.

Łętowska E. (1997), Komentarz czytelnika z Europy. In: Frankowski S., Goldman R., Łętowska E., Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywatelskie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Merrill J.C. (1994). Legacy of Wisdom. Great Thinkers and Journalism, Iowa Unicersity Press/Ames.

Muszyński J. (2002). Polskie państwo partyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Nowicki M.A. (1998). Swoboda wypowiedzi. Standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wybrane zagadnienia. In: Obywatel - jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10.Lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, ed. Oliwa-Radzikowska B., Biuro RPO.

Oniszczuk J. (2010). Demokracja – projekt ciągle otwarty (kilka zagadnień i opisów). In: Ius est ars boni and aequi. Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, Tom I, ed. Szczęch N., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy 2010.

Piechowiak M. (2009). Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i wolności, Przegląd Sejmowy 2009, No. 2 (91).

Sadurski W. (1992). Prawo do wolności słowa w państwie demokratycznym (Zagadnienia teoretyczne), Państwo i Prawo, No. 10.

Sadurski W. (1994). Myślenie konstytucyjne, Presspublica.

Sarnecki P (2003), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt K11/03), Przegląd Sejmowy, No. 5.

Schauer F. (1982). Free speech: a philosophical enquiry, Cambridge University Press.

Skrzydło W. ed. (2008). Polskie prawo konstytucyjne, Verba.

Sobolewski M. (1971). O pojęciu suwerenności ludu. In: Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Wydawnictwo Literackie.

Sokolewicz W. (2007). Nota 8 do Art. 11. In: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom V, ed. Garlicki L., Wydawnictwo Sejmowe.

Sokolewicz W. (2011). Prasa i konstytucja, Wolters Kluwer Polska.

Starck Ch. (2007). Wolność badań naukowych i jej granice, Przegląd Sejmowy 2007, No. 3 (80).

Szymanek J. (2007). Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji, Państwo i Prawo, No. 8.

Wacławczyk W. (2005). Swoboda wypowiedzi jako fundamentalna zasada społeczeństwa demokratycznego. Kilka uwag o standardach Rady Europy i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, No. 12.

Wacławczyk W. (2009). Wolność słowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Urbańczyk M. (2006). Granice wolności słowa. Ze studiów nad koncepcjami klasyków liberalnej filozofii, Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LVIII, No. 1.

Winczorek P. (2006). Czy pluralizm jest nadal wartością?, Rzeczpospolita 21.8.2006.

Wyrzykowski M. (1998), Granice praw i wolności – granice władzy. In: Obywatel - jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10.Lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, ed. Oliwa-Radzikowska B., Biuro RPO.

Zakolska J. (2008), Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wydawnictwo Sejmowe.

Żukowski T. (2000), Reforma finansów publicznych - racja stanu. In: Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, ed. Wałecki M., Wydawnictwo Sejmowe.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 8.3.2000, Pp 1/99. M.P. 2000, No. 8, item 171.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 27.5.2003 r., K 11/03. OTK-A 2003, No. 5, item 43.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 5.5.2004, P 2/03. Dz.U. 2004, No. 43, item 410.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 23.3.2006, K 4/06. Dz.U. 2006, No. 51, item 377.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 11.10.2006, P 3/06. Dz.U. 2006, No. 190, item 1409.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 12.5.2008, SK 43/05. Dz.U. 2008, No. 90, item 560

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.