CRYPTOCURRENCY EXCHANGE. BITCOIN– RISKS AND OPPORTUNITIES
PDF with Cover

Keywords

cryptocurrency, bitcoin, Internet, virtual currency, monetary system

Categories

How to Cite

Szydłowski, D., Młodziejowski, B. and Martyniak, K. (2022) “CRYPTOCURRENCY EXCHANGE. BITCOIN– RISKS AND OPPORTUNITIES”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(2), pp. 11–14. doi: 10.19192/wsfip.sj2.2022.2.

Abstract

the article presents an outline of a virtual currency- cryptocurrency exchange and the possible risks and opportunities associated with it. The genesis of cryptocurrency was discussed on the example of bitcoin. The aim of the article is to present various aspects of functioning of bitcoin in association with the events influencing the growth of interest in it. The article presents the creation of bitcoin and the concept behind its creation. An analysis of the advantages and disadvantages of this cryptocurrency was carried out. Bitcoin as an entirely virtual currency, which is not subject to any state institution or central bank, requires much more trust from its users than traditional states’ currencies. Also, the method of storing bitcoins is far from traditional. The article also describes the technical steps for using said cryptocurrency.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2022.2
PDF with Cover

References

Badev A., Chen M.,2014. Bitcoin: Technical Background and Data Analysis, in: Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board.

Bamert T., Decker C.,2014. Wattenhofer R., Welten S., Blue Wallet: The Secure Bitcoin Wallet, in: Lecture Notes in Computer Science.

Carignan M. A., The Bitcoin Tutor. Unlocking the Secrets of Bitcoin, The Bitcoin Tutor.

Charatynowicz J., 2016. Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane

z konwersją i transferem wirtualnych walut, in: Editor: J. Kosiński. Przestępczość

teleinformatyczna, Szczytno: Police Academy in Szczytno.

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Coun-cil, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (the Anti-Money Laundering Directive, AMLD 4).

Franco P.,2015. Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics, Wiley.

Gruszecki T., 2004. Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospo-darcza, Cracow.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Radwański Z., 2009. Prawo rzeczowe, in: Editors: Drozd E., Kor-dasiewicz B., Pazdan M., Radwański Z., Zieliński A., System prawa prywatnego, Warsaw

Musiał M., 2013. Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego, in: Editor: E. Bogacka-Kisiel, Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii i finansów i prawa, Opole

Nian L. P., Chuen D. L. K., 2015. Introduction to Bitcoin, w: Handbook of Digital Currency. Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data, Editor: D.L. K. Chuen, Elsevier.

Piotrowska A.,2014 Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, Annales UMCS .

Polasik M., Piotrowska A. I., Wiśniewski T. P., Kotkowski R., Lightfoot G., 2015. Price

Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry, "International Journal of Electronic Commerce" .

Srokosz W.,2014. Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku in: Editor: Ofiarski Z. XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym. Ocena do-konań i wnioski na przyszłość, Szczecin .

Szymankiewicz M., 2014. Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu, Helion, Gliwice .

Act of 23 April 1964 Civil Code (Journal of Laws 2021, item 1509).

Act of 6 June 1997 Penal Code (Journal of Laws 2021, item 2345).

Zacharzewski K.,2014. Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, in: Monitor

Prawniczy 2014.

Żuławiński M., 2017. Prezes największego banku w USA: Bitcoin to oszustwo, in: Bankier.pl

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.