Contemporary threats to state security - an overview of the issues
pdf

Keywords

security
non-military
security threats
civilization

How to Cite

Ciupka, S., & Sanetra-Półgrabi, S. (2020). Contemporary threats to state security - an overview of the issues. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 24(4), 9-13. https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2020.2

URN

https://ojs.plurn:nbn:de:0000-asej.v24i4.555

Abstract

At the end of the twentieth and beginning of the twenty-first century, significant changes in the environment of international and state security have taken place and are continuing. These changes are both qualitative and quantitative. We are observing the collapse of the bipolar division of the world in terms of security, and at the same time new threats of military and non-military nature appear. The fascinating development of the scientific and technical revolution, the development of the global information network has caused the world to shrink and time has become of strategic importance. Security threats on a global scale, caused by the arms race, both in weapons of mass destruction and conventional weapons, have intensified, international terrorism, genocide, mass migration, pandemics, conflict between Western civilization and the world of Islam. The article will address some issues of security threats, especially from the point of view of the state, as well as attempts to oppose these negative security threats.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2020.2
pdf

References

Andrzejewska A. Bednarek J. (2009).Cyberświat – możliwości i zagrożenia. Warszawa Żak.
Andrzejewska A., Bednarek J. (2014). Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Warszawa. Difin.
Bryła M. (2000). Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako forma organizacyjna przestępczości zorganizowanej. Prokuratura i Prawo numer 3, p.26.
Dworecki S. (1996). Od konfliktu do wojny. Warszawa. Wyd. BUWIK.
Dworecki S. (1994). Zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Warszawa. AON.
Ficoń K. (2007). Inżynieria zarządzania systemowego. Podejście systemowe. Gdańsk. PWN.
Gabara E. (2004). Stanowisko Polski w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Toruń. Akces.
Gołębiewski J. (1999). Bezpieczeństwo narodowe RP. Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej numer 1, p. 12.
Górniok O.; Hoc S.; Przyjemski S. (1999). Kodeks karny. T. 1-3. Gdańsk. LexisNexis.
Korycki S. (1994). Stan bezpieczeństwa Polski. Warszawa. AON.
Kotler P., Casilone J. A. (2000). Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. New York. MT Biznes.
Lelental S. Raport końcowy z realizacji prac badawczych w ramach projektu badawczego „Przestępczość zorganizowana. Fenomenologia. Obszary występowania. Zwalczanie. Adekwatność unormowań prawnych”. Przegląd Policyjny numer 1, pp. 71.
Lucas E. (2020). Antyamerykanizm to luksus. Gazeta Wyborcza numer z 31.12.2020 r., p 6-7.
Pływaczewski E. (1992). Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej. Warszawa. CH Beck, pp. 50-51.
Rapacki A. (1996). Stan zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce. In; Hołyst B., Kube E., Sculze R. (red.). Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce. Warszawa-Munster-Łódź. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, p. 194.
Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R. B., Dawidczyk A. (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne – podręcznik akademicki. Toruń. Wyd. Adam Marszałek.
Umowa miedzy Rządem RP a Rządem RFN o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej z dnia 6 listopada 1991 roku. Dz U 2004.
Wróblewski R. (1993). Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki wojennej. Warszawa. AON.
Żebrowski A. (2020). Zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności pastwa. In: Swoboda P., Żebrowski A. ( red. ). Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Kraków: Avalon, pp. 13-64.
Żebrowski (2005). Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003). Kraków. Abrys.
Żebrowski A. (2011). Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Studium politologiczno-prawne, Lublin. Innovatio Press
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

Downloads

Download data is not yet available.