Security issues and security education
pdf

Keywords

security
society
human safety
security education

Categories

How to Cite

Ciupka, S. (2021) “Security issues and security education”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 25(4), pp. 5–8. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2021.1.

Abstract

Nowadays, the category of security has become the main criterion for assessing and changing the duration of human, social groups. Modern civilisation has introduced man into a period of dynamic changes, which also causes an increase in natural and cultural threats to security. To a certain extent we are able to foresee natural threats, but when it comes to cultural, political, military threats, we encounter high unpredictability of these threats. Security and related education are currently important concepts in the theory and practice of individual human life, as well as society. The aim of this narrative is to try to show the importance of education for security, in a situation of diverse challenges and contexts, in order to be able to build a culture of happy life, both in natural and cultural aspects.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2021.1
pdf

References

Bauman Z., 2007. Płynne czasy. Życie w epoce niewinności. Warszawa: Wyd. Sic!

Chojnacki W., 2014. Barwy i cienie w edukacji dla bezpieczeństwa, w: Skrabacz A., Konarski L. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, ss. 63- 74.

Chrabota, B., 2021. Rzeczpospolita (Plus-Minus), nr 276, s. 2.

Ciekanowski, Z., 2009. Działania asymetryczne, jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo i Technika przeciwpożarowa (Safety & Fire Technique), Nr 3.

Cieślarczyk M.. 2000. Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków – od bezpieczeństwa kultury do kultury bezpieczeństwa -referat na XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – Rzeszów- Tyczyn.

Drabik K., 2020. Bezpieczeństwo w kulturze ponowoczesnego ryzyka, w: Drabik K., (red. naukowa), Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa, Warszawa: Wyd. Akademia Sztuki Wojennej, ss. 37-60.

Drabik K.., 2013. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, Warszawa: Wyd. Akademia Obrony Narodowej.

Filipek A., Gałek B. (red.), 2014. Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa, Siedlce: Wyd. PWHH.

Galar, R., 1997. Ćwierć wieku frustracji. Czy nadzieje na postęp zawodzą na ostatnich latach?, w: J. Reykowski, T. Bielecki (red.), Dylematy współczesnej cywilizacji a nadzieja człowieka. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, ss. 106-124.

Grabińska T., 2018. Bezpieczeństwo osoby i wspólnoty. Ochrona bytu osobowego w obliczu ideologii i praktyki transhumanizmu. Wrocław: Akademia Wojsk Lądowych.

Pawłowski J., Ciupiński A. (red.), 2002. Umiędzynarodowiony konflikt wewnętrzny. Warszawa. Wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa: Wyd. Akademia Obrony Narodowej.

Pieczywok A., 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej.

Rutkowski C., 1995. Bezpieczeństwo i obronność: strategie – koncepcje – doktryny, w: Zeszyty Naukowe AOK, Nr 1,ss. 15-36.

Wiśniewska-Paź B. (red.), 2014. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec polityki szkolenia grup dyspozycyjnych. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź B (red.). 2015 Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź B., Liberacki M. (red.), 2016. Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź B. (red.), 20218a. Współczesne zagrożenia – bezpieczeństwo – edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiśniewska-Paź B. (red.), 20218b. Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo. Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Wiśniewska-Paź B., 2019. Społeczne i edukacyjne konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, i wymiary praktyczne. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Wiśniewska-Paź B., 2020. Kultura bezpieczeństwa a edukacja – wzajemne konteksty, relacje i wyzwania, w: Pedagogika Społeczna, Nr3 (77), ss. 137-155

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.