The state defence system in the structure of managing internal security systems in Poland
pdf

Keywords

internal security
security management
uniformed services

Categories

How to Cite

Cyrkun, K. (2023) “The state defence system in the structure of managing internal security systems in Poland”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(4), pp. 75–81. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2023.11.

Abstract

The article focuses on the analysis of the defence structure of the Republic of Poland, presenting three key elements: management, militaristic and non-military subsystems. The study places the analysis in the broader context of national security, aiming to understand the complex relationship between public institutions and the Armed Forces. The authors review the role of the President, Parliament, and the Council of Ministers in managing national security, identifying key determinants of the effectiveness of these structures. The article uses various research methods, including document analysis, case studies and assessment of the activities of the Polish Armed Forces. Particular attention was paid to the process of transformation of the Armed Forces, adapting to contemporary challenges. Intelligence agencies were also discussed, with particular emphasis on their role in identifying and neutralizing threats. The conclusions from the analysis show that Poland's defence structure is dynamic and flexible in response to changing security conditions. The Polish Armed Forces actively participate in international missions, and participation in organizations such as NATO and the European Union emphasizes Poland's integration with the international community. The article points to the key role of diplomacy and the defence industry in the context of the state's strategic interests

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2023.11
pdf

References

Fehler W. (2002). O pojęciu bezpieczeństwa państwa, ed. Śmiałek W., Tymanowski J., Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Ficoń K. (2007). Inżynieria zarządzania – podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.

Ficoń K. (2014). Modelowanie bezpieczeństwa za pomocą potencjałowej formuły bezpieczeństwa, „Kwartalnik Bellona”, No. 2.

Grosicki K., Grosicki L., Grosicki P. (2013). Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Pułtusk – Warszawa.

Mariański A., Włodarczyk M. (2009). Wstęp, ed. Sułkowski Ł., Mariański A. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. X, z. 3, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.

Rivett P., Ackoff R.L. (1963). A Manager’s Guide to Operational Research, Wiley, New York.

Sienkiewicz P. (1986). Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Siły Zbrojne RP, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sily-zbrojne-rp

Sosnowski A., Zamiar Z. (2001). Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, Akademia Świętokrzyska, Kielce.

Sprengel B. (2008). Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, TNOiK, Toruń.

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. (M. P. z 2012 r., poz. 882)

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.

Ura E., Pieprzny S. (2015), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Ura E., Pieprzny S., (2010). Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polski, RS Druk, Rzeszów.

Wawrzusiszyn A. (2015). Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie, Difin, Warszawa.

Wiśniewski B., Zalewski S. (2004). Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, AON, Warszawa.

Wojsko Polskie, https://www.wojsko-polskie.pl/

Współpraca międzynarodowa, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wspolpraca-miedzynarodowaa

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Katrzyna Cyrkun, Agnieszka Gajewska, Aleksander Sapiński, Zbigniew Małodobry

Downloads

Download data is not yet available.