The problem of taxation leasing services and insurance of the subject of leasing
PDF with Cover

Keywords

leasing
tax
taxation

How to Cite

Tarnacka, A. (2022) “The problem of taxation leasing services and insurance of the subject of leasing”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(3), pp. 36-39. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2022.6.

Abstract

The problem of joint taxation of the leasing service and the insurance service of the leased asset has been presented on the example of the analysis of the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case C-224/11. This judgment, although issued more than ten years ago, is still under discussion. This ruling was issued in response to questions referred for a preliminary ruling by the Naczelny Sąd Administracyjny in Warsaw concerning two issues. The first, regarding the determination of the correct treatment of the leasing service and the insurance service of the leased asset, i.e. as one complex service or two separate ones, and the second, relating to the determination of the correct taxation of the leasing service and the insurance service for the leased asset (separate or joint) in the event that the lessee does not is a party to the insurance contract for the leased asset. The Court of Justice of the European Union ruled on separate treatment and taxation of these services, but indicated that their essence should be considered in each case separately.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.6
PDF with Cover

References

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PL, [acess: 15.02.2022].

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224 (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 22).

Leśniak G., Minister finansów wyjaśnia skutki wyroku w sprawie BGŻ Leasing, artykuł z dnia; https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/715317,minister-finansow-wyjasnia-skutki-wyroku-w-sprawie-bgz-leasing.html [acess: 16.02.2022].

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0224&from=pl, [acess: 15.02.2022].

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-118/11 Eon Aset Menidjmunt v Direktor na Direktsia Obzhalvan, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0118&from=pl [acess: 17.02.2022.]

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Agata Tarnacka

Downloads

Download data is not yet available.