Criminology versus criminal law - selected theoretical and practical aspect
pdf

Keywords

criminology
criminal law
criminological research
recidivism

Categories

How to Cite

Tarnacka, A. (2021) “Criminology versus criminal law - selected theoretical and practical aspect”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 24(3), pp. 37–44. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2020.6.

Abstract

Criminology and criminal law are two separate scientific disciplines which are mutually helpful for each other. Criminology is a practical discipline whose most important scientific method is empirical method relying solely on the statement of facts which makes it neutral from judgements and assessments. Criminal law, in turn, belongs to the category of normative sciences where the fundamental method is the legal-dogmatic method. The law is based assessment because the values adopted by law are the foundations on which moral and public order are built. As criminology and criminal law possess common research areas, criminology can serve as an auxiliary discipline for criminal law and was treated as such already at the dawn of its existence in the 19th century  when it was believed that empirical sciences were to reform and improve social reality. Criminology derives from criminal law legal definitions pertaining to types of crimes and referring to their legal shape, whereas the legislation of criminal law which is grounded in reality  and evolution judicature both require knowledge of criminology. Outcomes of criminological research are used for the purposes of criminal law which creates a bond between these two disciplines and this bond which supports their mutual co-existence

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2020.6
pdf

References

Ambroziak W., Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych [in:] Resocjalizacja, Editors: B. Urban, J. M. Stanik, Warsaw 2007, t. 2.
Bauer F., Das Verbrechen und die Gesellschaft, München 1957.
Blumstein A., Management science, social systems and the criminal justice system, Pittsburgh 1972.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.
Bonta J, Andrews D. A., Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation, „Public Safety Canada” 2007/6, pp 3–7.
Borucka-Arctowa M., Problem wartościowania w naukach prawnych, „Państwo i Prawo”, no 3/1968, pp 429-437.
Brückner G., Untersuchengen über Rückfalrognose bei chronischem Vermegern. Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, „Monatsschr Kriminol”, no 41/1958, pp 93-110.
Campbell M. A., French S., Gendreau P., Assessing the utility of risk assessment tools and personality measures in the prediction of violent recidivism for adult offenders, Ottawa 2007.
Ehrhardt H., Die biologisch-psychologische Erforschung der Verbrechensursachen und ihre kriminalpolitische Bedeutung [w:] Kriminalpolitische Gegenwartsfragen undeskriminalant Wiesbaden, Bundeskriminalamt Wiesbaden, Bonn 1958, pp 41-70.
Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, 1986.
Frankl V., Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warsaw 1962.
Gaberle A., Patologia społeczna, Warsaw 1993.
Gendreau P., Goggin C., Law M. A., Predicting prison misconducts, „Criminal Justice and Behavior” 1997/24, pp 414–431.
Hannah-Moffat K., Punishment and risk [in:] The Sage Handbook of Punishment and
Society, Editor: J. Simon, R. Sparks, London 2013, pp 129-151.
Hannah-Moffat K., Negotiated Risk: Actuarial Illusions and Discretion in Probation, „Canadian Journal of Law and Society” (2009) 24, pp 391-409.
Howard P. D., Dixon L., The Construction and validation of the OASys Violence Predictor: Advancing violence risk assessment in the English and Welsh Correctional Services, „Criminal Justice and Behavior” 2012/39, pp 287–307.
Iwanowska A., Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w., Warsaw 2013.
Jasiński J., Kryminologia czy kryminologie? Refleksje nad warunkami i sposobami uprawiania kryminologii, „Kościół i Prawo”, t. 7 (1990), pp 221-232.
Editor: Jaworska A., Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, Cracow 2008.
Kądziołka K., Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych, „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo” 45 (2016), pp 53−81.
The Act of June 6, 1997 Executive Penal Code (Journal of Laws 1997, no 90, position 557 with later amendments).
Korenfeld M., Międzynarodowe Kongresy penitencjarne I przyszły kongres w Petersburgu, „Gazeta Sądowa Warszawska” no 33/1888.
Krajewski K., Czy prawo karne potrzebuje kryminologii, a kryminologii prawa karnego? [in:] Editor: W Zalewski, Prawo karne jutra – między pragmatyzmem a dogmatyzmem, Warsaw 2018, pp 1-25.
Krajewski K., Teorie kryminologiczne a prawo karne, Warsaw 1994.
Kuć M., Kryminologia, Warsaw 2015.
Kulik M., O założeniach aksjologicznych kodeksu karnego z 1997 roku [in:] Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Editor: A. Grześkowiak, I. Zgoliński pp 85-119.
Lange R., Das Menschenbild des Positivismus und die philosophische Anthropologie unserer Zeit, „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, t. 81, no 3, 1969, pp 556–571.
Liszt F., Das Verbrechen Als Sozial-Pathologische Erscheinung, Drezden 1899.
Liszt F., Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, t. 2, Berlin 1905.
Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
Naucke W., Die Kriminalpolitik des Marburger Programms 1882, [in:] Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts, Baden-Baden 2000.
Raynor P., Kynch K., Roberts C., Merrington S., Risk and need assessment in probation service: An evaluation, „Home Office Research Study” 2000/211.
Ordinance of the Prime Minister of August 21, 1998, on detailed rules and procedures of appointing and operation of the Central Council for Social Readaptation and Assistance to Convicts, as well as local councils for Social Readaptation and Assistance to Convicts (Journal of Laws 1998 position 113, no 723)
Schneider H. J., Kryminologia, Berlin-New Jork 1987.
Singh J. P., Grann M., Fazel S., A comparative study of violence risk assessment tools: A systematic review and metaregression analysis of 68 studies involving 25,980 participants, „Clinical Psychology Review” 2011/31, pp 499–513.
Snihur S., Elementarne zagadnienia logiki, Warsaw 2004.
Such J., Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań 1969.
Szabo D., Kryminologia i polityka kryminalna, Warsaw 1987.
Szymanowska A., Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów [in:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce, Editor: H. Machel, Gdańsk 2006.
Szymanowski T., Recydywa w Polsce: zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warsaw 2012.
Świda W., Prawo karne, Warsaw 1970.
Tyszkiewicz L., Badania osobopoznawcze w prawie karnym. Wprowadzenie w problematykę prawną i kryminologiczną, Warsaw 1975.
Tyszkiewicz L., Kryminologia (Zarys problemu), Katowice 1986.
Tyszkiewicz L., O statusie kryminologii, jej kierunkach i perspektywach rozwoju, [in:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996, pp 368-376.
Wójcik D., Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, „Prawo w Działaniu”, 2013, no 16, pp 59-102.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Vose B., Cullen F. T., Smith P., The empirical status of the Level of Service Inventory, „Federal Probation” 2008/72, pp 22–34.
Research Implementation Team of the Institute of Sociology of the Nicolaus Copernicus University “Pryzmat”, Readaptacja i sytuacja społeczno-zawodowa beneficjentów ostatecznych Projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Nowa droga” oraz skazanych nie będących uczestnikami projektu Raport wstępny z badania na zlecenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Nowa

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.