"FAMILY OFFICE" DEVELOPMENT IN POLAND - TRUE OR FICTION? LEGAL ANALYSIS
pdf with cover

Keywords

family office
legal analysis
investment funds
statistics
legal regulations

Categories

How to Cite

Jabłoński, T. (2022) “‘FAMILY OFFICE’ DEVELOPMENT IN POLAND - TRUE OR FICTION? LEGAL ANALYSIS”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(4), pp. 6–11. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2022.1.

Abstract

Abstract - The article is a brief analysis of the legal understanding and functioning of the concept of "family office" at the present time. In the work, the author starts from the definition - what is a "family office", gives statistical data on the organizational forms operating in this way, discusses the specifics of the "family office", the identification of the "family office" against the background of the Polish Law on Foundations and the Law on Investment Funds and Management of Alternative Investment Funds, and addresses the issue of conflicts of interest of the "family office" arising from the Law on Investment Funds and Management of Alternative Investment Funds. The work answers the question - whether in Poland it is possible to create "family office" entities by wealthy families similar to such entities in Western countries.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2022.1
pdf with cover

References

Bibliography:

Bednorz, B. (2014). Gdzie są pieniądze, tam jest i Family Office: BDO Podatki i Rachunkowość 6(80) <http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/podatki-i-rachunkowosc/bdo-podatki-i-rachunkowosc/Z-bankowoscia-na-ty/gdzie-sa-pieniadze-tam-jest-i-family-office7407.html> [Accessed 12 May 2017]

Cioch, A. Kidyba, (2007). Ustawa o fundacjach. Komentarz, LEX.

Dybul, K., (2016). Family office po polsku: Magazyn businessman.pl, 2016(6)

Englisch, P. Brock, (2013). EY Family Office Guide Pathway to successful family and wealth management, EYGM Limited, [Accessed 12 May 2017]

Gabszewicz, A., Family office. czy firmy potrzebują zarządzania prywatnym majątkiem, <http://familybusiness.ibrpolska.pl/family-office-firmy-rodzinne-potrzebuja-zarzadzania-prywatnym-majatkiem> [Accessed 29 July 2013]

Gura, G., (2009). Pojęcie fundacji w prawie niemieckim: Roczniki Nauk Prawnych Tom XIX(2), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kidyba, A., (1997). Komentarz do ustaw o fundacjach i stowarzyszeniach, opubl. Wydawnictwo Prawnicze PWN, LexPrestige.

Marczak, T. Wiśniewski, (2016). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowanie. Edycja 2015, KPMG, [Accessed 12 May 2017]

Suwaj, P. J., (2009). Konflikt interesów w administracji publicznej, Oficyna.

Truelove, J., (2014). Fund structures for family offices, Carey Group Press Article, [Accessed 12 May 2017]

Vasan, P., The Family Office Dynamic: Pathway to Successful Family and Wealth Management, Credit Suisse Securities (USA) LLC, [Accessed 12 May 2017].

Legal acts and official letters:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. U. UE.L. 2009.302.32 z dnia 17.11.2009 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektywy 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. UE.L. 2011.174.1 z dnia 01.07.2011 r.).

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ubiegania się o wpis do rejestru zarządzających ASI.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2016.1578 z dnia 29.09.2016 r.).

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016.1896 t.j. z dnia 25.11.2016 r.).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2016.40 t.j. z dnia 11.01.2016 r.).

Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 69 z dnia 01 grudnia 2015 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Wytyczne European Securities and Markets Authority z dnia 13 sierpnia 2013 r. (ESMA/2013/611, Guidelines on key concepts of the AIFMD).

Internet:

www.bdo.pl [Accessed 12 May 2017]

www.careygroup.gg [Accessed 12 May 2017]

www.credit-suisse.com [Accessed 12 May 2017]

www.ey.com [Accessed 12 May 2017]

www.familybusiness.ibrpolska.pl [Accessed 12 May 2017]

www.forbes.pl/rynek-uslug-family-office-nabiera-tempa,artykuly,159170,1,2.html [Accessed 29 July 2013]

www.investsecure.pl/family-office/ [Accessed 12 May 2017]

www.kpmg.pl[Accessed 12 May 2017]

www.lorekpawlak.pl/czym-jest-family-office/ [Accessed 12 May 2017]

www.pl.ssw.pl [Accessed 12 May 2017]

www.rockco.com [Accessed 12 May 2017]

www.yoursfamilyoffice.pl [Accessed 12 May 2017]

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.