The Role of the Court of Justice and National Courts in the EU Legal Protection System in the Context of the Organization of National Justice
PDF with Cover

Keywords

judicial independence, rule of law, right to a fair trial, effective legal protection under EU law, principle of primacy

Categories

How to Cite

KASTELIK-SMAZA, A. (2022) “ The Role of the Court of Justice and National Courts in the EU Legal Protection System in the Context of the Organization of National Justice”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(3), pp. 23–28. doi: 10.19192/wsfip.sj3.2022.4.

Abstract

The study addresses the issue of judicial independence from the perspective of EU law. As the system of protection of rights conferred by EU law is dualistic in nature, apart from exceptional cases in which individuals have a locus standi in direct actions, they can only enforce their rights derived from EU law before the national courts. The Court of Justice is entitled to assess the way in which justice is structured in the Member States for the reason that the activity of the national courts is not of a purely domestic nature. These courts act at the same time as EU courts whose task is to ensure effective protection of the rights of individuals under EU law. The competence of the Court of Justice in the above area cannot be limited by the jurisprudence of national constitutional courts, especially if that jurisprudence refers to national constitutional identity or national sovereignty in order to justify non-compliance with EU law, leading in fact to a lowering of the standard of protection of fundamental rights, including the right to a fair trial.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.4
PDF with Cover

References

Allkemper, L., Wege zur Verbesserung des Individualrechtsschutzes im Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 177 EG-Vertrag, EWS 1994, p. 253.

Bárd P., Bodnar A., The end of an era: the Polish constitutional court's judgment on the primacy of EU law and its effects on mutual trust, CEPS Policy Insights 2021, Vol. 15, pp. 4-5.

Biernat S., Trybunał Konstytucyjny wobec prawa unijnego dawniej i dzisiaj (w druku).

Biernat S., Łętowska E. (2021), This Was Not Just Another Ultra Vires Judgment!: Commentary to the statement of retired judges of the Constitutional Tribunal, Verfassungsblog, https://verfassungsblog.de/this-was-not-just-another-ultra-vires-judgment/ (access date: 21.10.2022).

Bogdanowicz P. (2018), Jak Trybunał Sprawiedliwości „aktywował” art. 19 ust. 1 TUE w kontekście praworządności: uwagi na tle sprawy C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, In: Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Barcz J., Zawidzka-Łojek A., Eds., Warszawa: Elipsa, pp. 61-72.

Bogdanowicz P. (2021), Opinia prawna na temat skutków prawnych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 3/21 dotyczącego niezgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa Unii Europejskiej, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/P.Bogdanowicz_Opinia-prawna_nt.skutow.orzeczeniaTK.ws_.TUE_-1.pdf (access date: 21.10.2022).

Grzelak A., Sakowicz A., Wymóg niezależności sądu krajowego jako element skutecznej ochrony sądowej (uwagi na tle wyroku TS z 19.11.2019 r. dla polskiego wymiaru sprawiedliwości), PiP 2020, Vol. 5, pp. 59-77.

Kastelik-Smaza A., Procedura prejudycjalna w kontekście prawa do sądu, Rocznik Administracji Publicznej 2021, Vol. 7, p. 133.

Kowalik-Bańczyk K., Skuteczna ochrona prawna w działalności Sądu Unii Europejskiej, EPS 2021, Vol. 8, pp. 17-18.

Miąsik D. (2022), System Prawa Unii Europejskiej, t. II, Zasady i prawa podstawowe, Warszawa: C.H. Beck, pp. 116-157.

Półtorak N., Sąd Unii Europejskiej – reforma, kompetencje i rola w unijnym systemie ochrony prawnej, EPS 2021, Vol. 8, pp. 10-11.

Sikora A., Glosa do wyroku TSUE z 27.02.2018 r., C-64/16, Associação Sindicaldos Juízes Portugueses (art. 19 TUE jako autonomiczny i samodzielny wzorzec kontroli legalności), PiP 2018, Vol. 11, pp. 133-140.

Taborowski M. (2019), Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, pp. 40-43.

Wróblewski M. (2021), Polskie regulacje dyscyplinarne dotyczące sędziów przed TSUE – sprawa C-791/19 (Izba Dyscyplinarna SN) oraz postępowanie wszczęte przez Komisję Europejską w sprawie tzw. ustawy kagańcowej, In: Barcz J., Grzelak A., Szyndlauer R., Eds., Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020), Warszawa, s. 625 i n., pp. 625-669, https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/profiles/258/problem_praworzadnosci_ts_e_book.pdf (access date: 21.10.2022)

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.