THE USE OF EARLY WARNING MODELS IN THE VERIFICATION PROCEDURE OF THE GOING CONCENR PRINCIPLE
pdf

Keywords

going concern
early warning models
financial analysis
bankruptcy

Categories

How to Cite

Gnap, M. and Pitera, R. (2023) “THE USE OF EARLY WARNING MODELS IN THE VERIFICATION PROCEDURE OF THE GOING CONCENR PRINCIPLE”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 27(4), pp. 92–98. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2023.13.

Abstract

A key issue in making management decisions is its assessment of future business opportunities. This problem is also addressed as one of the areas during the audit of the financial statements. It is also one of the most important aspects of the operational activities of credit institutions financing the activities of companies. Therefore, as an extremely important aspect in the literature of the subject and economic practice, is correct and reliable assessment of the current financial situation of entities, and assessment of their future financial standing. To identify early factors and symptoms of the risk of going concern, the managers of entities and external stakeholders should use a range of well-known and important effective tools to assess the ability of going concern. The article addresses the issue of the assessment of the future operation of the company in accordance with the going concern principle. In addition, the most common tools of discriminatory models have been assessed in terms of their usefulness in view of their prognostic effectiveness.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2023.13
pdf

References

Appenzeller D., Szarzec K. (2004). Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy. 1, pp. 120-128.

Gajdka J. i Stos D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [in:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE in Cracow.

Hadasik D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria II, Prace habilitacyjne. 153, pp. 198-204.

Hamrol M., Chodakowski J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzje.

(3), pp. 17-32.

Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji. 6 (773), pp. 35-39, https://doi.org/10.33141/po.2004.06.09.

Herman S. (2017). Specyfika branżowa spółek akcyjnych w Polsce a prognozowanie ich upadłości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 11 (971), pp. 41-50, doi: 10.15678/ZNUEK.2017.0971.1103.

Hołda A. (2002). Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych – koncepcja wartości średnich. Monitor Rachunkowości i Finansów. 1 (36).

Maślanka T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warsaw. C.H. Beck.

Mączyńska E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa. (Uproszczone metody). Życie Gospodarcze. 38, pp. 45-45.

Mączyńska E., Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista. 2, pp. 205-235.

Prusak B. (2005) Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warsaw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. Zm.).

Surdykowska S. (2004). Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych [in:] Grzywak A. (ed.), Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania. Warsaw. WNT.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8.

Hołda A. (2005), Zasada kontynuacji działalności w kontekście problematyki błędów i oszustw. Materiały konferencyjne Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe WSB w Dąbrowie Górniczej.

Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej Nr 570 Kontynuacja działalności, uchwalony przez International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), opublikowany przez International Federation of Accountants (IFAC) w grudniu 2016 roku w języku angielskim, został przetłumaczony na język polski przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR) w lutym 2018 roku, i jest powielany za pozwoleniem IFAC. Tytuł oryginału: International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised) Going Concern, opublikowany w: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2016-2017 Edition, Volume I, ISBN: 978-1-60815-318-3.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 14 Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności (Dz. Urz. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 sierpnia 2021 r., poz. 1019).

https://www.coig.com.pl/raporty-2022.php, access: 6 July 2023.

https://www.allianz-trade.com/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz trade_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/2023-04-13-allianz-trade-niewyplacalnosci.pdf, access:15 July 2023.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ryzyko-upadlosci-w-gospodarce-znaczaco-rosnie-przybedzie-niewyplacalnych-firm-8564015.html, access: 28 July 2023.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Michał Gnap, Rafał Pitera

Downloads

Download data is not yet available.