Draft Law on civil protection and the state of natural disaster – constitutional analysis
pdf with cover

Keywords

extraordinary measures
state of natural disaster
extra-constitutional extraordinary measures

Categories

How to Cite

Lisiecka, M. (2022) “Draft Law on civil protection and the state of natural disaster – constitutional analysis”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(4), pp. 71–77. doi: 10.19192/wsfip.sj4.2022.11.

Abstract

This article aims to analyse the reforms provided for in the draft Law on civil protection and the state of natural disaster and to assess them in terms of the paradigm of extraordinary measures. The research methodology is based on analysis of the provisions of the Constitution and ordinary statutes and a review of literature, including the historical-descriptive method analysis concerning the documentation of the legislative process. The research leads to a negative assessment of the Draft. The drafters' failures concerning the definiteness of the proposed regulations, blurring the dichotomous division into an extraordinary measure and normal functioning of the State, and excessive interference in the independence of local self-government are revealed.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj4.2022.11
pdf with cover

References

Biłgorajski A., (2013). Stany nadzwyczajne. In: Małajny R. M. (ed.) Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, pp. 719-747.

Brzeziński M., (2007). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Działocha K., (2005.) Komentarz do rozdziału XI. In: Garlicki L (ed.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Florczak-Wątor M., (2022). Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych w świetle dotychczasowej praktyki jej (nie)stosowania. Państwo i Prawo 920(10), pp. 333-350.

Garlicki L., (2022). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Izdebski H., (2022). Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – uporządkowanie stanu prawnego czy kontynuacja zmiany ustroju bez zmiany Konstytucji?. Available at: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_ustawy-o-ochronie-ludnosci.pdf (accessed: 22 November 2022)

Kamprowski R., (2013). Extraordinary measures in Central and Central-Eastern European States. Constitutional solutions in the selected countries. HASSACC 2013.

Kurzępa E.,(2017). Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym. Warszawa: Poltext.

Prokop K.,(2005).Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Białystok: Temida 2.

Prokop K.,(2021). Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych w Polsce. In: Granat M. (ed.) Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka t. IV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, pp. 153-175.

Steinborn S., (2016). Komentarz do art. 233. In: Safjan M., Bosek L., (eds.) Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, pp. 1629-1633.

Wojtyczek K., (1999). Granice ingerencji ustawodawcy w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Wyrzykowski M., (1998). Granice praw i wolności – granice władzy. In: Oliwa-Radzikowska B. (ed.) Obywatel – jego wolności i prawa: zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pp. 45-59.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws, No. 78, item 483, as amended).

Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster (Journal of laws 2017, item 1897).

Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 January 2000, K 7/99, OTK ZU No. 1/2000, item 2.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 21 April 2009, K 50/07, OTK ZU No. 4A/2009, item 51.

Draft Law on civil protection and the state of natural disaster, number in the list of legislative works of the Council of Ministers: UD432. Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754 (accessed: 22 November 2022).

Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency – Reflections. Available at: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-e

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.