Self-protective approaches to the translation of monolingual normative acts and their results
pdf
pdf with cover

Keywords

translation od legal texts

How to Cite

Iluk, Łukasz and Iluk, J. (2022) “Self-protective approaches to the translation of monolingual normative acts and their results”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(1), pp. 49-53. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2022.7.

Abstract

Translating monolithic normative acts is a fairly common practice. Nevertheless, in the literature, it is not easy to find more extensive statements by the authors of such translations on the translation approach they used. This attitude results from the generally approved principle of maximum fidelity to the source text, which is guaranteed by a literal or source-like translation. This approach has many advantages. One of them is the self-protective function. In the opinion of many translators, the accusation of translation infidelity cannot be formulated in the case of  literal translation, in which the connection with the legal culture of the source language is evident. In this sense, literal translation is preservative and cautious, as it protects the translator against the accusation of not being faithful to the original text. Moreover, it relieves the translator of the responsibility of understanding the translation,  places lower competency requirements on translators, and does not require comparative tests. In spite of these advantages, preservative approaches to text translation are not free from serious disadvantages. They are often incoherent and incomprehensible. Such translations suggest the existence of the so-called non-equivalent terminology. Therefore, translations that are faithful to the original text and unfaithful in reception may constitute a serious legal threat to their addressees.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.7
pdf
pdf with cover

References

Biel, Łucja (2016). Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa. In: Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny (eds.) Między oryginałem a przekładem. Teoria tłumaczeń czy teorie tłumaczeń?, 1 (31), Kraków: Wydawnictwo KSIĘGARNIA AKADEMICKA, pp. 105-117.

Burkard, J. Wolf (2014). Die Übersetzung des brasilianischen Zivilgesetzbuchs von 2002 ins Deutsche – Erfahrungen und Schlussfolgerungen. (http://www.law-wolf.ch/Referat%20Hannover%202013.pdf, accessed 23.6.2019).

Dębski, Antoni (2006). Translatologia. Podstawowe problemy, stan i perspektywy badań, zainteresowania badaczy. Rocznik Przekładoznawczy, 2, pp. 11 – 40.

Didier, Emmanuel (1990). Langues et langages du droit, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée.

Dudek, Joanna, Bohowicz, Michał (2016). Tłumaczenia utrudniają interpretację prawa unijnego. In: Gazeta Prawna 20.12.2011 (accessed 17.7. 2016).

De Groot, Gerard-René (1996). Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch. Buch 8 Verkehrsmittel und Beförderung. The Haag: Ch. Beck Kluwe.

De Groot, Gerard-René (1999a). Das Übersetzen juristischer Terminologie. In: G.-R. de Groot / R. Schulze (eds.): Recht und Übersetzen. Baden-Baden: Nomos, pp. 11-46.

De Groot, Gerard-René (1999b). Zweisprachige juristische Wörterbücher. In: P. Sandrini (ed.): Übersetzen von 'Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen: Narr-Verlag, pp. 203-227.

Hebenstreit, Gernot. 1997. Terminus – Weltbild – Intertextualität: Translatorische Überlegungen zu juristischen Fachtexten. In Text – Kultur – Kommunikation. Translation als Forschungsaufgabe, Tübingen: Stauffenburg-Verlag, pp. 97-116.

Iluk, Jan (2014). Aspekte interlingualer Analysen der Rechtsterminologie für translatorische Zwecke. In: Jan Iluk (ed.): Beiträge zur Linguistik. Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: pp. 111-127.

Iluk, Jan (2016). Semantyczna przejrzystość nazw prawnych i jej wpływ na procesy translacyjne. Studia Niemcoznawcze, LVIII: pp. 409-424.

Iluk, Łukasz (2016a). Louisiana Civil Code jak pomoc w ustalaniu i weryfikacji ekwiwalencji terminologicznych dla celów translacyjnych i leksykograficznych. Comparative Legilinguistics, 25, pp. 41-58.

Iluk, Łukasz (2017). Wiedza o języku prawnym w kształceniu tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych. Studia Niemcoznawcze, LIX, pp. 527 –544.

Iluk, Łukasz, Iluk, Jan (2019). Ausgangssprachlich orientierte Übersetzungen von Rechtstexten aus juristischer Sicht. Trans-kom.eu, 12 (2), pp. 183-203.

Kielar, Barbara (2003). TS w układzie międzynarodowej komunikacji zawodowej (na przykładzie tłumaczenia tekstów prawnych). In: B.Z. Kielar, S. Grucza (eds.) Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp.121-133.

Kielar, Barbara (2010). Drogi i bezdroża tłumaczenia tekstów prawnych, In: J. Lukszyn (ed.) Publikacja jubileuszowa III. Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy, Warszawa: wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 131-147.

Kielar, Barbara (2013). Zarys translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej.

Kierzkowska, Danuta (2007). Tłumaczenia prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Kelsen, Hans (1979). Allgemeine Theorie der Normen. Wien: MANZ-Verlag.

Kjaer, Anne Lise (1995). Vergleich von Unvergleichbarem. Zur kontrastiven Analyse unbestimmter Rechtsbegriffe. In: Kromann Hans-Peter & Kjaer Anne Lise (eds.) Von der Allgegenwart der Lexikologie. Kontrastive Lexikologie als Vorstufe zur zweisprachigen Lexikographie. Tübingen: Mouton, pp. 39-56.

Kjaer, Anne Lise (1999). Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Recht bei der Übersetzung von Rechtstexten der Europäischen Union. In: P. Sandrini (ed.) Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache, Tübingen: Narr-Verlag, pp. 63-79.

Król, Małgorzata (2019). O paradygmacie normatywnym tłumaczenia przysięgłego w dziedzinie prawa. In: Konińskie Studia Językowe 3, pp. 279-298.

Newmark, Peter (1988). A textbook of translation. Prentice Hall: New York.

Nord, Christiane (1989). Loyalität statt Treue. Vorschläge zu einer funktionalen Übersetzungstypologie. In: Lebende Sprachen 3, pp. 100-105.

Šarčević, Susan (1990). Strategiebedingtes Übersetzen aus den kleineren Sprachen im Fachbereich Jura. Babel, 36: 3, pp. 155–16.

Šarčević, Susan (1999). Das Übersetzen normativer Rechtstexte. Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. In: P. Sandrini (ed.): Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tünbigen: Narr-Verlag: pp. 103-118.

Simonnaes, Ingrid (2005). Das Übersetzen von Rechtstexten: Verstehen und Textanalyse. LSP & Professional Communication, 5, pp. 55-73.

Simonnaes, Ingrid (2013). Juristisches Übersetzen – der Vergleich als Grundlage der Erkenntnis. trans-kom.eu 6 (1), pp. 208-228

Stolze, Radegundis (1992). Rechts- und Sprachvergleich beim Übersetzen juristischer Texte. In:. K.-D. Baumann & H. Kalverkaemper (eds.) Kontrastive Fachsprachenforschung. Tübingen: Narr-Verlag, pp. 223-230.

Woźniak, Ewa, Zarębski, Rafał (2016). Kodeks Napoleona w dziejach języka urzędowego w Polsce – rekonesans badawczy. Język Polski, 96, pp. 45-58.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Łukasz Iluk, Jan Iluk

Downloads

Download data is not yet available.