ZASADY WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN NA GRUNCIE KODEKSÓW ICH WYCENY
PDF

Keywords

złoża kopalin
aktywa geologiczno-górnicze
wycena złóż kopalin
kodeksy wyceny

How to Cite

Uberman, R. (2015) “ZASADY WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN NA GRUNCIE KODEKSÓW ICH WYCENY”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 6(3), pp. 37-52. doi: 10.5604/01.3001.0012.2910.

Abstract

Prezentowany artykuł zawiera analizę metod i zasad wyceny złóż kopalin zalecanych przez cztery kodeksy regulujące t działalność: VALMIN, CIMVAL, SAMVAL i POLVAL – wg wiedzy autora jedyne wprowadzone w życie uregulowania w tym zakresie. Wskazuje podobieństwa i różnice między nimi wraz ze wskazaniem uwarunkowań powodujących te drugie. Analizuje wpływ teorii cyklu życia projektu górniczo-geologicznego na ich konstrukcję w zakresie rekomendowanych podejść i metod wyceny.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2910
PDF

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) are free and online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.