[1]
Hoza, K. 2022. Smart city – elements of innovative solutions in Bielsko-Biała. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. 26, 3 (Sep. 2022), 40–45. DOI:https://doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2022.7.